รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2561 08:47:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (แก้ไข)
หลักทรัพย์
QHPF
แหล่งข่าว
QHPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล (แก้ไข)        : 02 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 26 ก.พ. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.144
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.8659
วันที่จ่ายปันผล                    : 13 มี.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ คิดเป็นประมาณอัตราร้อยละ 99 
ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่    1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
และเมื่อรวมระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 จ่าย
เงินปันผลเป็นจำนวนรวม 0.8530 บาทต่อหน่วย คิดเป็นประมาณอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
         (ปรับปรุงแล้ว)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้