รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2561 18:59:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน
หลักทรัพย์
LHSC
แหล่งข่าว
LHSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 28 ก.พ. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 26 ก.พ. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.144
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.20
วันที่จ่ายปันผล                    : 13 มี.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ ประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายในงวดนี้ คิดเป็นประมาณอัตราร้อยละ 102 
ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานระหว่างงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และเมื่อรวมระยะเวลา
12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวนรวม
0.8830 บาทต่อหน่วย คิดเป็นประมาณอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ปรับปรุงแล้ว)
จำนวนประมาณ 430.96 ล้านบาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้