รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2561 08:44:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AIRA เริ่มซื้อขายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์
AIRA
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AIRA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,509,871,334.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,039,485,338
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 128,783,970
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,542,067,327.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,168,269,308
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AIRA-W1) จำนวน 
128,783,970 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 128,783,970 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.00
วันใช้สิทธิ                      : 31 ม.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 ก.พ. 2561
______________________________________________________________________