รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2561 08:22:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
FUTUREPF
แหล่งข่าว
FUTUREPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
                    รายละเอียดทรัพย์สิน
1. รายละเอียดทรัพย์สิน   :  สิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บางส่วน 
รวมเนื้อที่ประมาณ 56,967.57 ตารางเมตร และสิทธิในการนำพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางประมาณ
48,628.38 ตารางเมตร(โดยเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 9,214.09 ตารางเมตร)
และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออกหาประโยชน์ (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2584)
2. ประเภททรัพย์สิน  :  สิทธิการเช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้า
3. ที่ตั้งทรัพย์สิน  :  เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
4. ราคาประเมิน *  :  6,965,000,000 บาท  
  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)           
5. ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  :  บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด
* ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยคิดจากประมาณการรายได้ค่าเช่าหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่
(ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2584)
และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยวิธีคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

  ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริ
ษัทจัดการ    
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้