รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2561 08:09:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STA13C1808A เริ่มซื้อขายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(KGI)
ชื่อ DW                       : STA13C1808A
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 15 ก.พ. 2561
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นหลักทรัพย       : 50,000,000
์จดทะเบียน (หน่วย)
สินทรัพย์อ้างอิง                    : STA
มูลค่า DW (บาท)                   : 50,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)         : 4.80 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 13.80
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 28 ส.ค. 2561
วันครบกำหนดอายุ                   : 03 ก.ย. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 03 ก.ย. 2561
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(KGI)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________