รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2561 19:14:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนช์
หลักทรัพย์
QHHR
แหล่งข่าว
QHHR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนช์
("กองทุนรวม") ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
ชื่อกองทุน  มูลค่าทรัพย์สิน
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)  มูลค่าหน่วยลงทุน
(บาท/หน่วย)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์             โฮเทล แอนด์ 
เรซิเดนช์  4,213,548,317.78  4,210,774,215.23  12.5320

ชื่อโครงการ  โครงการเซนเตอร์พอยต์
โฮเทล ประตูน้ำ  โครงการเซนเตอร์พอยต์
โฮเทล สุขุมวิท 10  โครงการเซนเตอร์พอยต์
โฮเทล ชิดลม
ประเภท  กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมสูง 28 ชั้นและอาคารพาณิชย์ 5 
ชั้น  กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมสูง 28 ชั้นและเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ 5 ชั้น 2
หลัง  สิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าอาคารโรงแรมและเซอร์วิส
อะพาร์ตเมนต์ 24 ชั้น
ที่ตั้ง  เลขที่ 6 ซ.เพชรบุรี 15
ถ.เพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.  เลขที่ 39 ซอยสุขุมวิท10 แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กทม.  เลขที่
 60 ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด
วันที่ประเมิน  1 มีนาคม 2560  1 มีนาคม 2560  1 มีนาคม 2560
มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้  1,572 ล้านบาท   1,920 ล้านบาท   607 ล้านบาท
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวนเพื่อหามูลค่าของแต่ละโครงการ  เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโดยใช้อัตราส่วนล
ด (Discount rate) ที่ 9%  เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโดยใช้อัตราส่วนลด
(Discount rate) ที่ 9%  ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 9.25 ปี
โดยใช้อัตราส่วนลด
(Discount rate) ที่ 10%
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้