รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2561 17:15:00
หัวข้อข่าว
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 610022                  
9 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง   รายละเอียดทรัพย์สิน

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนรวม")
ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

กองทุนรวม  มูลค่าทรัพย์สิน
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  119,805,893,571.04  90,390,430,532.57  15.5630

การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก และลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ชื่อโครงการ  ประเภท  มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ล้านบาท)  บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ  วิธีการประ
เมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ("BFKT")   
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม  5,519  บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์
จำกัด  31 มีนาคม 2560  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)  วิธีรายได้ตามโครงสร้างของกองทุนรวม
  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากระบบใยแก้วนำแสง  22,352  บริษัท ดิสคัฟเวอร์ 
แมเนจเม้นท์ จำกัด      
บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 
("AWC")  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม  16,275  บริษัท ดิสคัฟเวอร์
แมเนจเม้นท์ จำกัด      
  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม            
(ลงทุนเพิ่มครั้งที่ 1)  977  บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด      
  สิทธิในการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ในระบบใยแก้วนำแสง (fiber optic cable หรือ FOC) 
รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว (ลงทุนเพิ่มครั้งที่
 1)  14,142  บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด      
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("TRUE")  กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 6,000 เสา 
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่เป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม  24,032  บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด      
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("TICC")  กรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนำแสงหลัก (core fiber 
optic cable grid) และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง
และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  20,348  บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด      
รวม  103,645  


การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ชื่อโครงการ  
ประเภท  มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ล้านบาท)  บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ  วิธีการประ
เมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  ("AWC")  
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม  


บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ("TUC")
  
กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 350 เสา  
  กรรมสิทธิ์ในใยแก้วนำแสง
ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  

บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ("TMV")  กรรมสิทธิ์ในใยแก้วนำแสงหลัก
ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  
บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
("TICC")  สิทธิในการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ในระบบใยแก้วนําแสงประเภท FTTx Access 
รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว  

รวม    12,144.90 - 13,173.57  บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด  19 กันยายน 2560  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2561 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 สำหรับเสาโทรคมนาคม (ถึงวันที่ 15 กันยายน 2586 สำหรับ FOC)
 โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)  วิธีรายได้
ตามโครงสร้างของกองทุนรวม
    11,995.04 - 12,975.83  บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  19 กันยายน2560  ตั้งแต่วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2577 สำหรับเสาโทรคมนาคม (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2587 สำหรับ FOC)
      โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)  วิธีรายได้
ตามโครงสร้างของกองทุนรวม

**การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะจัดทำปีละ 1 ครั้ง 
ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
*** ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินมูลค่าจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 ขอแสดงความนับถือ
 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
        โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด     (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)     
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้