รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2561 09:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
FPT
แหล่งข่าว
FPT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด 
(มหาชน) (TICON)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 17.90
หมายเหตุ                      : ที่ LT.F 011/2018
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง  แจ้งข่าวเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนว่าในวันนี้ บริษัทฯ 
ได้รับทราบว่า คณะกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ("โรจนะ")
ได้มีมติอนุมัติให้โรจนะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ ขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งโรจนะถืออยู่จำนวน 478,699,619 หุ้น (หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
26.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ให้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด
ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท โดยการทำรายการขายดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของโรจนะก่อน
(ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.) ภายหลังจากนั้น บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์
จำกัด ก็จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
  หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมใด ๆ ในเรื่องดังกล่าว สามารถเข้าดูได้ที่ 
https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=ROJNA&ssoPageId=8&language=th&country=TH
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  
    ขอแสดงความนับถือ     (นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์)
    เลขานุการบริษัท

ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์  02-679-6565
โทรสาร    02-287-3153
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้