รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2561 08:52:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ KWG เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์
KWG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KWG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 9,240,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 924,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 23,575,470
ทุนใหม่ (บาท)                    : 9,475,754,700.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 947,575,470
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00
จัดสรรรให้                     : King Wai International Holdings Company Limited 
11,396,855 หุ้น และนายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ 12,178,615 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 3.18
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 24 ม.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ก.พ. 2561
______________________________________________________________________