รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2561 08:51:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5008C1806A เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์
S5008C1806A
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)
ชื่อ DW                       : S5008C1806A
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 12 ก.พ. 2561
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นหลักทรัพย       : 80,000,000
์จดทะเบียน (หน่วย)
สินทรัพย์อ้างอิง                    : SET50
มูลค่า DW (บาท)                   : 80,000,000.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.02222
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,240.00
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 28 มิ.ย. 2561
วันครบกำหนดอายุ                   : 04 ก.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 04 ก.ค. 2561
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________