รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2561 08:02:00
หัวข้อข่าว
SGP13C1808A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์
SGP13C1808A
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับ DW ส่วนเพิ่ม
ชื่อ DW                       : SGP13C1808A
จำนวนหน่วยเดิม (หน่วย)                : 100,000,000
จำนวยหน่วยที่เพิ่ม (หน่วย)                : 50,000,000
รวมจำนวนหน่วย (หน่วย)                : 150,000,000
การเสนอขาย                     : ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สินทรัพย์อ้างอิง                    : บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 
(SGP)
อายุ DW                       :
  วันที่ 12 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 09 ส.ค. 2561
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
อัตราการใช้สิทธิ(DW : หุ้นอ้างอิง)            : 13.50:1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 28.50
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิด SGP ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 3 ส.ค. 
2561)
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ก.พ. 2561
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของ SGP13C1808A ได้จากสรุปข้อสนเทศของ 
SGP13C1808A ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART) วันที่ 9 ม.ค. 2561
______________________________________________________________________