รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.พ. 2561 07:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 และกำหนดวันประชุึมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
หลักทรัพย์
ROJNA
แหล่งข่าว
ROJNA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 1 บริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัน เดือน ปี ที่คาดว่าจะเกิดรายการ  :  ภายในเดือนมีนาคม 2561
ชื่อบริษัท  :  บริษัท ซากูระจูจิโรจนะ เมดิคัล จำกัด
ทุนจดทะเบียน  :  5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น  :  1. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)  : ร้อยละ 51
2. ซากูระจูจิ คอร์ปอเรชั่น  : ร้อยละ 49

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ  :  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้ง  :  เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  :  เป็นการขยายฐานธุรกิจ
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือใน บริษัท 
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("ไทคอน") จำนวน 478,699,619 หุ้น
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 26.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของไทคอน ให้แก่
บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด ("FAS") ในราคาหุ้นละ 17.90 บาท
และอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Share Purchase Agreement) กับ FAS
รายการดังกล่าวถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบี
ยน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(รวมเรียกว่า "ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์")
ซึ่งตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทต้องคำนวณมูลค่าของรายการเพื่อพิจารณา
หน้าที่ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ
โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการรวมตามหลักเกณฑ์การคำนวณตามที่ระบุในประกาศที่อ้างถึง
ผลปรากฎว่ามูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้มาจากเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 50
แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100
บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์") ทันที (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการ
โดยในการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะต้องดำเนินการให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเ
ห็นเกี่ยวกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติร
ายการดังกล่าว
และต้องจัดส่งความเห็นดังกล่าวและสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือในไทคอนในครั้
งนี้ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
______________________________________________________________________

ความเห็น IFA                   

อนุมัติแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด 
ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือ
ใน บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อคณะกรรมการบริษัท
และจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 มี.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 ก.พ. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 ก.พ. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม 
กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้