รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.พ. 2561 18:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา "กองทุนรวม"
ขอแจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบุคคลดังต่อไปนี้

รายเดิม
1. นางสาวรัตนา จาละ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3734)
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4951)
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4499)

เปลี่ยนเป็น
1. นางสาวรัตนา จาละ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3734)
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4951)
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4499)
4. นางยุพดี สัจจะวรรณกุล (เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4819)

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลสำหรับงบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้