รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.พ. 2561 07:50:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NCL เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์
NCL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 
(มหาชน) (NCL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 105,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 420,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,826,783
ทุนใหม่ (บาท)                    : 106,206,695.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 424,826,783
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W2) จำนวน 
4,824,045 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,824,045 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.50
วันใช้สิทธิ                      : 29 ธ.ค. 2560
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NCL-W1) จำนวน 2,633 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,738 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.04
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.848
วันใช้สิทธิ                      : 19 ม.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 08 ก.พ. 2561
______________________________________________________________________