รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.พ. 2561 19:39:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
SOLAR
แหล่งข่าว
SOLAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ที่ SOLAR 0001/2561

                        วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง   ชี้แจงข่าวและข้อมูล

      ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท โซลาร์ตรอน 
จำกัด(มหาชน) (SOLAR) ขอเรียน ชี้แจงว่า ตามที่สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานั้น
บริษัทมีความประสงค์ในการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อให้ได้รับข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทยังไม่ได้มีพัฒนาการใดๆ ที่สำคัญเพิ่มเติม

  ทั้งนี้ หากบริษัทมีข้อมูลหรือพัฒนาการที่สำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด


      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้