รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.พ. 2561 08:47:00
หัวข้อข่าว
7 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SEAOIL-W
หลักทรัพย์
SEAOIL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (SEAOIL-W)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 07 ก.พ. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 13 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 06 มี.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 06 มี.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 08 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 06 มี.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 19 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 05 มี.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 07 มี.ค. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________