รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ม.ค. 2561 08:08:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 486,484,072.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 486,484,072
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 103,484,688
ทุนใหม่ (บาท)                    : 589,968,760.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 589,968,760
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง 2 ราย ได้แก่
1) นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 84,484,688 หุ้น
2) นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 19,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 22 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 ก.พ. 2561
หมายเหตุ                      :
1) HYDRO จัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนและจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ
 จำนวน 3,484,688 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ให้นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
2) บุคคลเฉพาะเจาะจงให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนด 1 ปี
สามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
______________________________________________________________________