รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ม.ค. 2561 10:13:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
TICON
แหล่งข่าว
TICON
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ที่ LT.F 006/2018
  วันที่ 30 มกราคม 2561
เรื่อง  ชี้แจงข่าวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้นของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่ปรากฎข่าวในหนังสือพิมพ์เรื่องบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ("โรจนะ") 
ขายหุ้นของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") นั้น
  บริษัทได้สอบถามไปยังโรจนะ และได้รับการชี้แจงว่าเป็นการนำเสนอข่าวที่ผิดไปจากการให้บทสัมภาษณ์ 
ซึ่งแจ้งว่าหากมีผู้สนใจซื้อหุ้นไทคอนในราคาที่เหมาะสมก็จะรับไว้พิจารณา
  ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากโรจนะ บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ )
                  เลขานุการบริษัท
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้