รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ม.ค. 2561 08:56:00
หัวข้อข่าว
การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 30 ม.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 27 ก.พ. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 ก.พ. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 ก.พ. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมกองทรัสต์ WHART
  วาระที่ 3    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้