รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ม.ค. 2561 07:46:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SEAOIL-W
หลักทรัพย์
SEAOIL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (SEAOIL-W)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 13 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 06 มี.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 06 มี.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 08 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 06 มี.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 19 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 05 มี.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 07 มี.ค. 2561
______________________________________________________________________