รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ม.ค. 2561 07:55:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TCJ เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มกราคม 2561
หลักทรัพย์
TCJ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) (TCJ)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,035,257,170.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 103,525,717
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 94
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,035,258,110.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 103,525,811
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) จำนวน 94 หน่วย
 แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 94 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 10.00
วันใช้สิทธิ                      : 29 ธ.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 30 ม.ค. 2561
______________________________________________________________________