รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ม.ค. 2561 13:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเรื่องกรรมการลาออก
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

  ด้วยเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ 
และได้มีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังต่อไปนี้ :
  บริษัทฯ ได้รับทราบการลาออกของ พล.ต.ต. นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์ และนายพิสุทธิ์ สันติโชค จากการเป็นกรรมการ
 เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้