รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ม.ค. 2561 08:08:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 มกราคม 2561
หลักทรัพย์
BGRIM
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 มกราคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ(listed)
โดย SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -14.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บี.กริม เพาเวอร์(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค(listed)
โดย นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.184% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.983% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย ปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22/01/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________