รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ม.ค. 2561 09:02:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ WP พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและให้หลักทรัพย์ของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
หลักทรัพย์
WP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพ้นเหตุเพิกถอน                  

เรื่อง                        : การพ้นเหตุเพิกถอน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP และ NC
เหตุผล                       : 
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการพ้นเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ                      : พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มทำการซื้อขายภายหลังพ้นเหตุเพิกถอน        : 01 ก.พ. 2561
ลักษณะธุรกิจ                     : ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
"เวิลด์แก๊ส"
ที่ปรึกษาทางการเงิน (กรณีพ้นเหตุเพิกถอน)          : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
หมายเหตุ                      :
WP ได้ยื่นคำขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและขอให้เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
สืบเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PICNI) (ซึ่งปัจจุบัน
คือ WP ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง PICNI และ บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด (WG))
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เนื่องจากนำส่งงบการเงินประจำปี 2550 ล่าช้ากว่า
180 วัน ต่อมาเมื่อนำส่งงบการเงินฉบับดังกล่าวซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีปรากฏส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ
1,648 ล้านบาท รวมทั้งผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นในงบการเงิน 3 ปีติดต่อกัน
โดยบริษัทได้ปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแล้ว ดังนี้
-  ปัจจุบัน WP ประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวิลด์แก๊ส"
-   WP มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นเวลา 1 ปี และงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ ซึ่งพิจารณาจาก
งบการเงินประจำปี 2559 เท่ากับ 36 ล้านบาท และงบการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
เท่ากับ
108 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 675 ล้านบาท 
รวมทั้งสามารถแสดงได้ว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทไปอย่างต่อ
เนื่อง
-  ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ของ WP จำนวน 7 ราย นำหุ้นรวมกัน 
285,175,000 หุ้น (ร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว 518.50 ล้านบาท)
ได้ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวของตนออกขายภายใน 1 ปี (Silent Period)
นับแต่วันที่หลักทรัพย์ของ WP กลับมาซื้อขาย โดยได้รับการผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนด 6 เดือน
สามารถทยอยขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขาย
ตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า WP มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางและขั้นตอนการดําเนินการ 
เพื่อขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนครบถ้วนแล้ว ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรให้หลักทรัพย์ของ WP พ้นเหตุอาจ
ถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย "SP" (Suspension) และ "NC" (Non-compliance)
ทุกเหตุที่บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจไม่สะท้อนมูลค่า
ที่แท้จริงของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศของ WP
ที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนึ่ง เพื่อให้หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง 
ตลาดหลักทรัพย์จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 29(1) และ (3) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การซื้อขาย การชำระราคา และ   การส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555
กำหนดให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของ WP ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด
______________________________________________________________________