รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ม.ค. 2561 08:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

22 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งกรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
    ตามที่บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

  1. รับทราบการออกจากตำแหน่งของ นางสาวภณิดา กิจวรรณ กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ

  2. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ เป็นกรรมการบริษัทใหม่ จำนวน 1 ท่าน 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

  3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เนื่องจากมีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทใหม่

จากเดิมคือ "นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล หรือ นางบุญทิพย์ ช้างนิล หรือ นางสาวภณิดา กิจวรรณ กรรมการ 2 ใน
 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท"

เปลี่ยนเป็น "นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล หรือ นางบุญทิพย์ ช้างนิล หรือ นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์ 
กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท"

  4. อนุมัติเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร เนื่องจากมีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารใหม่ เป็นดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร  ตำแหน่งกรรมการ     ตำแหน่งเดิม       ตำแหน่งใหม่
1) นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล  กรรมการบริษัท  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  -ไม่เปลี่ยนแปลง-
2) นางบุญทิพย์ ช้างนิล  กรรมการบริษัท  กรรมการผู้จัดการ  -ไม่เปลี่ยนแปลง-
3) นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนอมจิตต์  กรรมการบริษัท  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  รองกรรมการผู้จัดการ
4) นางสาววลัยลักษณ์ คูหเพ็ญแสง  -  ผู้จัดการทั่วไป  -ไม่เปลี่ยนแปลง-
5) นางสาวกิ่งกาญจน์ พิพิธปรีชากุล  -  รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

     ขอแสดงความนับถือ

    (นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
     กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้