รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ม.ค. 2561 17:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมที่ลาออก
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เลขที่ 008/0161
  18 มกราคม 2561
เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมที่ลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 
ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้
กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
   (นายสลิบ สูงสว่าง )
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้