รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2561 21:20:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิที่จะกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FC-W1 และ FC-W2 และการกำหนดวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FC-W1 และ FC-W2
หลักทรัพย์
FC
แหล่งข่าว
FC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : 
กำหนดวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (FC-W1) ครั้งที่ 1/2561
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ธ.ค. 2560
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 ก.พ. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 ม.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 24 ม.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : 
(1)  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4.2 และข้อ
4.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2)  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4.4 
ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(3)  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4.5 
ในกรณีบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
ระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
(4)  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท ห้องจูเนียร์ บอลรูม ชั้น
 3 เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : 
กำหนดวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (FC-W2) ครั้งที่ 1/2561
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ธ.ค. 2560
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 ก.พ. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 ม.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 24 ม.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : 
(1)  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4.2 และข้อ
4.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2)  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4.4 
ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
(3)  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4.5 
ในกรณีบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
ระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
(4)  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท ห้องจูเนียร์ บอลรูม ชั้น
 3 เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้