รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2561 20:12:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 19 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย FSS
หลักทรัพย์
GFPT24C1801A
แหล่งข่าว
FSS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 12 ม.ค. 2561
วันใช้สิทธิ                      : 06 ก.พ. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 06 ก.พ. 2561
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 31 ม.ค. 2561
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 01 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 06 ก.พ. 2561

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ADVA24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 218.787
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 13.37435 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BEC24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 29.061
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.98071 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : COM724C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 15.82
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.84 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CPAL24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 80.93
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 6.43 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EA24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 43.88
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.50 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GFPT24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 24.18
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.90 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GLOB24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 19.24
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.72 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GPSC24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 44.958
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.8433 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GUNK24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.77 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ITD24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 5.75
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.67 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KKP24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 93.179
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.30834 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : LPN24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 13.711
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.39478 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MAJO24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 42.644
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 8.68583 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MEGA24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 34.443
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.90295 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTL24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 16.192
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.27296 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SAWA24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 65.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.78 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SIRI24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 2.694
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 0.6931 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TOP24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 94.939
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.91766 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : VGI24C1801A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 6.859
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.18996 : 1


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายสุรเชษฐ์ คมไพบูลย์กิจ
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้