รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2561 17:35:00
หัวข้อข่าว
รายงานกระจายการถือ : S5001P1803F
หลักทรัพย์
S5001P1803F
แหล่งข่าว
BLS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานการกระจายการถือ DW              

เรื่อง                        : รายงานการกระจายการถือ DW
ชื่อย่อ DW                      : S5001P1803F
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2561 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น F
จำนวน DW ที่ยื่นคำขอจดทะเบียน (หน่วย)          : 37,510,000
วันที่รายงานการกระจาย                : 12 ม.ค. 2561
จำนวน DW ที่กระจายได้ (หน่วย)             : 16,588,400
% ของ DW ที่จดทะเบียน                 : 44.22
ราคาเสนอขายต่อหน่วย (บาท)              : 1.22
มูลค่า DW ที่กระจายได้                 : 20,237,848.00
วันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์           : 04 ธ.ค. 2560
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ DW             : ครบถ้วน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายมนู ตังทัตสวัสดิ์
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้