รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2561 17:27:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 12 มกราคม 2561
หลักทรัพย์
SVI
แหล่งข่าว
SVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานผลการซื้อหุ้นคืน                 

เรื่อง                        : แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
วันที่รายงานผล                    : 12 ม.ค. 2561
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                  : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่ครบกำหนดโครงการ                : 12 เม.ย. 2561
โครงการซื้อหุ้นคืน                   
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 ต.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดตามโครงการ (หุ้น)         : 200,000,000
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระ        : 8.83
แล้ว
1. ผลการซื้อหุ้นคืน                  
วันที่ซื้อหุ้นคืน                     : 12 ม.ค. 2561
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                  : 1,335,500
ราคาที่ซื้อต่อหุ้นหรือราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)           : 4.38
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)                  : 4.28
มูลค่ารวม(บาท)                    : 5,795,940.00
2. จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น               
จำนวนรวมของหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบัน       : 57,131,000
(รวมข้อ 1.) (หุ้น)
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว         : 2.52
มูลค่ารวมที่ซื้อคืน(บาท)                 : 253,161,282.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นางพิศมัย สายบัว )
                    เลขานุการบริษัท
                 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้