รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2561 17:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของบริษัทฯ (Logo) และการ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศฟิลิปปินส์ (เพิ่มเติมตามสีแดง)
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ลงทุนจำนวนไม่เกิน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ (150 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือ 100 
ล้านบาท) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40/40/20
ในประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างบริษัทฯหรือหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ, บริษัท Phoenix Petroleum
Philippines, Inc. และบริษัท Philasphalt Development Corporation
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้