รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2561 09:09:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขอให้ผู้ถือหุ้น CSL ศึกษาข้อมูลความเห็นกิจการต่อการทำ Tender Offer ซึ่งแตกต่างจากความเห็นของ IFA
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL)
หมายเหตุ                      :
ตามที่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) (บริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จำกัด (มหาชน) (ADVANC)) ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท
ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CSL) ในราคา 7.80 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่
22 มกราคม 2561 ต่อมาวันที่ 9 มกราคม 2561 CSL
นำส่งความเห็นกิจการและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกันสรุปได้ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรปฏิเสธคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
เนื่องจากผู้เสนอซื้อมีแผนจะเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ยังถือหุ้นอยู่
ไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างคล่องตัวและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
ผลกำไรที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อาจลดลง
หากพิจารณาเฉพาะราคาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ 7.80 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมตามความเห็นของ IFA

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

IFA มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น 
เป็นราคาที่เหมาะสมและสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินซึ่งอยู่ระหว่าง 5.63-7.31 บาทต่อหุ้น
ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (DCF)
อีกทั้งการตอบรับคำเสนอซื้อนี้จะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น
ความเสี่ยงจากแผนการเพิกถอนหุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้นเพื่อเพิกถอนหุ้นอาจต่ำกว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้
เป็นต้น
(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของ CSL วันที่ 9 มกราคม 2561)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นของ CSL ศึกษาความเห็นกิจการและความเห็นของ IFA 
ต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ CSL
______________________________________________________________________