รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ม.ค. 2561 08:29:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2561
หลักทรัพย์
MONO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2561
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (MONO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 339,074,022.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,390,740,224
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,448
ทุนใหม่ (บาท)                    : 339,074,667.20
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,390,746,672
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MONO-W1) จำนวน 6,430 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,448 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.003
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.492
วันใช้สิทธิ                      : 29 ธ.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ม.ค. 2561
______________________________________________________________________