รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ม.ค. 2561 20:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 004/0161
9 มกราคม 2561

เรื่อง  แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 
100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 2
ท่าน และจัดสรรหุ้นเพิ่มที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 3,484,688 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ท่าน
โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทที่หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายต่อนักลงทุนในระหว่างวันที่ 22-29
ธันวาคม 2560 นั้น
  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการพิจารณราคา ขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งราคาตลาด ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขาย ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งราคา ย้อนหลังระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ  วันที่  ปริมาณการซื้อขายหุ้น
(หุ้น)  มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)  ราคาเฉลี่ย
(บาท)
1  21 ธันวาคม 2560  798,300  1,427,738  1.79
2  20 ธันวาคม 2560  1,628,901  2,908,112  1.79
3  19 ธันวาคม 2560  833,200  1,528,351  1.83
4  18 ธันวาคม 2560  383,300  711,988  1.86
5  15 ธันวาคม 2560  554,963  1,038,677  1.87
6  14 ธันวาคม 2560  1,652,301  3,149,831  1.91
7  13 ธันวาคม 2560  33,334,351  50,479,313  1.51
8  12 ธันวาคม 2560  8,241,701  16,537,738  2.01
9  8 ธันวาคม 2560  853,500  1,622,521  1.90
10  7 ธันวาคม 2560  1,042,300  1,968,553  1.89
11  6 ธันวาคม 2560  434,300  843,646  1.94
12  4 ธันวาคม 2560  273,500  541,628  1.98
13  1 ธันวาคม 2560  402,300  809,487  2.01
14  30 พฤศจิกายน 2560  1,965,200  3,952,471  2.01

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการติดต่อกัน (บาท/หุ้น) = 1.88 บาท 
โดยราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการติดต่อกัน (ที่มา
 : SETSMART)
เนื่องจากราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีราคา 1 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 90 
ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งมีราคาเท่ากับ 1.88 บาทต่อหุ้น จึงเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นทั้ง 2 ราย จำนวน
103,484,688 หุ้นถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน
นักลงทุนทั้ง 2 รายสามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)(นายสลิบ สูงสว่าง)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้