รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ม.ค. 2561 20:07:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 09 ม.ค. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 84,484,688
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 84,484,688
นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
  19,000,000
  19,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 103,484,688
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 1.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 22 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 103,484,688
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 103,484,688
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 103,484,688
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 103,484,688.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 1,481,847.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน, 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(โดยประมาณ)
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 102,002,841.00
___________________________________________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้