รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ม.ค. 2561 08:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มกราคม 2561
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 389,968,760.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 389,968,760
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 96,515,312
ทุนใหม่ (บาท)                    : 486,484,072.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 486,484,072
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 3.8996876 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 ม.ค. 2561
______________________________________________________________________