รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ม.ค. 2561 12:50:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนและกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน (BRRGIF)
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             ตามที่ในปัจจุบันกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ("กองทุน")    
มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน ดังนี้
1.  นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ   ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
2.  นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนและบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
3.  นายเขมทัต ศรทัตต์     ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
4.  นายอดุลย์ สุรวุฒิกุล
5.  นายพิทักษ์ ชาวสวน
6.  ดร.สวัสดิ์   ไพทูลสุริการ

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน 
ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนและกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจาก นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ
เป็น นางสาวเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมล ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

     โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้