รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ม.ค. 2561 08:58:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: MALE28C1810A เริ่มซื้อขายวันที่ 04 มกราคม 2561
หลักทรัพย์
MALE28C1810A
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (MACQ)
ชื่อ DW                       : MALE28C1810A
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 04 ม.ค. 2561
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นหลักทรัพย       : 115,000,000
์จดทะเบียน (หน่วย)
สินทรัพย์อ้างอิง                    : MALEE
มูลค่า DW (บาท)                   : 115,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)         : 15.25 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 41.00
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 05 ต.ค. 2561
วันครบกำหนดอายุ                   : 11 ต.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 11 ต.ค. 2561
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี แคปปิตอล (สิงคโปร์) จำกัด 
(MCSSPL)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ เงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________