รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ม.ค. 2561 08:44:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NEWS เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มกราคม 2561
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
(NEWS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 31,460,113,335.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 31,460,113,335
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 36,426,750,056
ทุนใหม่ (บาท)                    : 67,886,863,391.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 67,886,863,391
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 5
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.013
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 04 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 04 ม.ค. 2561
______________________________________________________________________