รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ม.ค. 2561 08:26:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน STEC13C1801A ที่ออกโดย KGI
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น 
จำกัด(มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมกราคม 2561
 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STEC13C1801A)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 17 ม.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 17 ม.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 12 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 17 ม.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 18 ม.ค. 2561
______________________________________________________________________