รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ม.ค. 2561 08:24:00
หัวข้อข่าว
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ HREIT เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มกราคม 2561
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ HREIT เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ม.ค.
 61
ทุนเดิมของกองทรัสต์ (บาท)               : 5,424,121,912.00
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 569,360,000
จำนวนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน (หน่วย)             : 133,274,116
ทุนใหม่ของกองทรัสต์ (บาท)               : 6,693,784,432.90
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 702,634,116
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม 33,973,575 หน่วย
อัตรา (หน่วยทรัสต์เดิม :หน่วยทรัสต์ใหม่)         : 8.5438 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หน่วย)                : 8.20
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2560
จัดสรรรให้                     : ประชาชนทั่วไป 89,305,500 หน่วย
ราคาเสนอขาย (บาท/หน่วย)              : 8.20
วันเสนอขาย                     : วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2560
จัดสรรรให้                     : บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 9,995,041 หน่วย
ราคาเสนอขาย (บาท/หน่วย)              : 8.20
วันจองและชำระเงิน                  : วันที่ 25 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2560
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 04 ม.ค. 2561
______________________________________________________________________