รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ธ.ค. 2560 17:17:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข้อมูลงบการเงินไตรมาส3/2560 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯสอบถาม(เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด (แก้ไข)                  :
ที่ตล. 051/2560              
            วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 เรื่องตอบข้อสอบถามของตลาดหลักทรัพย์และชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ) ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560 
ซึงผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อ งบการเงินแบบมีเงื่อนไขและมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้
และจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 5 ปรากฏรายการตั๋วแลกเงินอายุไม่เกิน 3
เดือนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 1,800.79 และ 1,600 ล้านบาท ตามลำดับ
โดยระบุว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 3 แห่ง จำนวน 1,600
ล้านบาท(ไม่มีหลักประกัน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 - 6 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 11 และ 17 สิงหาคม 2560
ซึ่งบริษัทได้ต่อระยะเวลาตั๋วออกไปอีกจนถึงวันที่ 15 และ 30 พฤศจิกายน 2560
(เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560)
     นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 
มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวน 200.79
 ล้านบาท (ไม่มีหลักประกัน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
     บัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวแล้ว 
ประกอบกับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้มีจำนวนที่มีนัยสำคัญ
เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อสอบถาม 1. วัตถุประสงค์ของการลงทุนในตราสารหนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน 
กรณีเป็นเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้นการนำเงินดังกล่าวมาลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินหรือไม่
อย่างไร ผลกระทบต่อแผนการใช้เงินเพิ่มทุนตามแผนธุรกิจของบริษัท
ตอบข้อสอบถาม1. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดจำนวน 100,000 ล้านหุ้น
บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 1 วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กรกฏาคม 2560
จำนวนหุ้น 72,640 ล้านหุ้น จำนวนเงิน 3,632 ล้านบาท วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม มีดังต่อไปนี้
1   เพื่อชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
2  เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัท

ลำดับ  โครงการ  งบประมาณ  เงินก่อสร้างแล้ว   คงเหลือเงินก่อสร้าง
1  คอนโด เอสเตท รัตนาธิเบศ 475 ห้อง     1,332.70   355.79               976.91
2  ชลบุรี บายพาสน์ บ้านเดี่ยว 263 หลัง     1,006.45   549.08               457.37
3  เอคิว เวลล์ (พระราม9) บ้านเดี่ยว 24 หลัง       430.91   348.98                81.93
4  เอคิว อาร์เบอร์ ถ.เฉลิมพระเกียรติสวนหลวงร.9 บ้านเดี่ยว 113 หลัง     1,076.38   678.59        
       397.79
5  เอคิว เอลิกซ์ (ซอยศูนย์วิจัย) คอนโย 66 หัอง โรงแรม 2 อาคาร       600.91   297.02          
      303.89
       4,447.35   2229.46             2,217.89

รายละเอียด  ความต้องการเงินทุน(ลบ.)  ระยะเวลา
ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฏีกา  10,004.47  ปี 2560
ลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่  20,000.00  ปี 2560
ซื้อที่ดินที่เป้นหลักประกันธนาคารกรุงไทย จำนวน 4,300 ไร่  1,000-1,500  ปี 2560
ลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ดิน 4,300 ไร่  2,000.00  ปี 2560-2561
ลงทุนขยายโครงการใหม่  1,500.00  ปี 2561-2562
เงินทุนหมุนเวียน ชำระหนี้ ลงทุนธุรกิจใหม่  500.00  ปี 2561-2562

รายละเอียดและแผนการใช้เงินเพิ่มทุน  
    
ระยะเวลา  รายละเอียด  จำนวนเงิน(ล้านบาท)
ปี 2560  ชำระหนี้ตามคำพิพากษา            10,004.47
ปี 2560  พัฒนาโครงการ ESTET RATTANATHIBET               976.90
ปี 2560  พัฒนาโครงการ ชลบุรี บายพาสน์               457.37
ปี 2560  พัฒนาโครงการ AQ Welle                81.93
ปี 2560  พัฒนาโครงการ AQ ARBOR               397.79
ปี 2560  พัฒนาโครงการ AQ ALIX               303.89
ปี 2560  ซื้อที่ดินหลักประกัน             1,500.00
ปี 2561-2562  ลงทุนโครงการใหม่             1,500.00
ปี 2561-2562  เงินลงทุนหมุนเวียน               500.00
              15,722.35

3  เพื่อซื้อที่ดินที่เป็นหลักประกันกับธนาคารกรุงไทย จำนวน 4,330 ไร่
4  เพื่อลงทุนพัฒนาที่ดินที่ซื้อจากธนาคารกรุงไทย
5  เพื่อลงทุนโครงการใหม่ในอนาคต ขณะนี้ยังไม่มีโครงการ
6  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระหนี้ และลงทุนธุรกิจใหม่
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 บริษัทฯได้นำเงินไปชำระหนี้ตามคำพิพากษาจำนวน 1,635 ล้านบาท 
ทำให้บริษัทฯคงเหลือเงินเพิ่มทุนจำนวน 1,997
ล้านบาทเป็นเงินที่สำรองไว้เพื่อชำระหนี้ส่วนต่างจากการขายที่ดินของบริษัท
โกลเด้นฯที่เป็นหลักประกันกับธนาคารกรุงไทย โดยจะขายทอดตลาดวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ปรากฎว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับแจ้งคำสั่งงดการบังคับคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางก
ารเมือง ("ศาลฎีกา") ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ซึ่งการงดการบังคับคดีดังกล่าวจะมีผลไปจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนั้น
เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ทำการงดการขายทอดตลาดที่ดินหลักประกันจำนวน 4,300 ไร่
ดังกล่าวตามคำสั่งของศาลฎีกา การที่ศาลฎีกามีคำสั่งงดการบังคับคดีนั้น สืบเนื่องมาจากการที่นายวิโรจน์
นวลแข (ในฐานะจำเลยที่ 3) ได้ยื่นคำร้องของดการขายทอดตลาดต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
สำหรับเนื้อหาคำร้อง เมื่อบริษัทได้รับคำร้อง จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
ซึ่งศาลฎีกาได้ทำการนัดไต่สวนคำร้องดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
โดยศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้สำเนาคำร้องดังกล่าวให้เจ้าพนักงานบังคับคดี และคู่ความที่เกี่ยวข้องทราบ
โดยให้คู่ความที่เกี่ยวข้องทำการคัดค้านคำร้องดังกล่าวภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง
และให้เลื่อนคดีไปนัดไต่สวนคำร้องดังกล่าวในวันที่ 5 และ 8 มีนาคม 2561 และมีคำสั่งให้งดการบังคับคดี
ไว้ในระหว่างที่ศาลฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ยังไม่ทราบจำนวนเงินที่จะได้จากการขายทรัพย์ และบริษัทฯต้องชำระเพิ่มอีกจำนวนเท่าไร
ยังไม่รู้จำนวนเงินที่แน่นอนทำให้บริษัทฯต้องกันเงินสำรองจำนวนนี้ไว้ก่อน
ในขณะนี้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ
โดยแหล่งเงินทุนมาจากการขายสินค้าของบริษัทฯ เช่นโครงการชลบุรี บายพาส์น โครงการ AQ ALIX
และโครงการอื่นๆ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชลอตัว บริษัทฯต้องพยายามลงทุนอย่างระมัดระวัง
มีผลต่อเงินที่เหลือ บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาการลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม
โดยสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินและลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทั่วไป
ข้อสอบถาม 2. ปัจจุบันบริษัทฯได้รับคืนเงินจากการลงทุนแล้วหรือไม่ อย่างไร กรณีที่ยังไม่ได้รับเงินคืน 
ของให้อธิบายแนวทางในการติดตามเพื่อให้ได้รับเงินคืน
ตอบข้อสอบถาม 2. บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาในตั๋วแลกเงิน(Bill of Exchange) 
เนื่องจากในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินตามที่กล่าวไว้ในคำตอบข้อสอบถามที่ 1
ส่งผลให้บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องอยู่ ดังนั้น
บริษัทฯจึงได้พิจารณาในการขยายระยะเวลาออกไปโดยการขยายระยะเวลาในแต่ละครั้งอยู่ในช่วงระยะเวลา 15 - 30
วัน เพื่อให้บริษัทฯสามารถไถ่ถอนนำเงินมาใช้ชำระหนี้หรือลงทุนในโครงการได้ทันระยะเวลา
โดยยังคงได้รับผลตอบแทนในการลงทุนมากกว่าการลงทุนประเภทอื่น บริษัทฯจึงขยายระยะเวลาให้เป็นช่วง ๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่บริษัทฯจะใช้เงิน การรับเงินบริษัทฯได้รับดอกเบี้ย ณ วันที่ต่อตั๋วทุกครั้ง
อย่างไรก็ตามหากในช่วงระยะเวลาใด ทางบริษัทเห็นว่า กรณีบริษัทฯมีความต้องการใช้เงิน
บริษัทฯจะไม่ต่ออายุตั๋วแลกเงิน(Bill of Exchange)หรือไม่ขยายระยะเวลาการรับชำระอีก
โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

บมจ.วินเทจ วิศวกรรม ได้คืนเงินเมื่อวันที่ 15/11/2017 จำนวน 700 ล้านบาท และ บมจ.อิสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค
ได้คืนเงินเมื่อวันที่ 15/11/2017 จำนวน 400 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2560
อนุมัติให้บริษัทฯจัดตั้งกองทุนส่วนุคคล(Private Fund) แต่งตั้ง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส
จำกัด เป็นผู้บริหารกองทุน ในวงเงินไม่เกิน 1,800.79 ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
โดยภาพรวมของการลงทุนแบบจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ผู้บริหารจัดการกองทุน  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด ("บลจ. โซลาริส")
ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นโยบายการลงทุน  ลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 6 
เดือนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนจาก ThaiBMA Government Bond Index
บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB ขึ้นไป ณ วันที่ลงทุน
ประเภทของหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้  -  พันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง
-  เงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ
 BBB ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
-  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
-  หุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ BBB ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีอายุคงเหลือไม่เกิน 6 
เดือนไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์
-  รวมถึงตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยบริษัทดังต่อไปนี้
?  บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
?  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
?  บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)
?  บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากัด
?  เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด
?  โนเบิล เพลนเน็ต พีทีอี ลิมิเต็ด
-  ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการลงทุน
ทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดตั้งกองทุน  บริษัทจะดำเนินการโอนทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
เพื่อใช้ในการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
-  ตราสารหนี้ของ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) จำนวน 700 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2560
-  ตราสารหนี้ของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) จำนวน 400 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2560
-  ตราสารหนี้ของ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 200.79 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2560
-  ตราสารหนี้ของ บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากัด จำนวน 500 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560Solaris Asset Management Company Limited
บริษัท  ระยะเวลา  วัน  จำนวนเงิน  อัตราดอกเบี้ย  ดอกเบี้ยรับ
   เริ่มต้น  ครบกำหนด          
บมจ.วินเทจ วิศวกรรม  15/11/2017  30/11/2017  15.00  550,000,000.00  5.5  1,240,347.16
  30/11/2017  15/12/2017  15.00  480,000,000.00  5.5  1,082,484.79
  15/12/2017  22/12/2017  7.00  465,000,000.00  5.50  489,962.64
  22/12/2017  25/12/2017  3.00  425,000,000.00  5.5  192,036.48
  25/12/2017  26/12/2017  1.00  385,000,000.00  5.5  58,004.96
  26/12/2017  27/12/2017  1.00  315,000,000.00  5.5  47,458.60
            3,110,294.63
               
บริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่  30/11/2017  28/2/2018  90  150,000,000.00  5  1,826,792.96
โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี จำกัด  17/11/2017  16/2/2018  91  214,000,000.00  5  2,634,826.14
  30/11/2017  29/5/2018  180  74,700,000.00  5  1,797,593.58
  15/12/2017  28/2/2018  75  15,600,000.00  5  158,644.07
  22/12/2017  28/2/2018  68  40,400,000.00  5  372,855.59
  22/12/2017  28/2/2018  68  40,400,000.00  5  372,855.59
  26/12/2017  30/3/2018  94  70,900,000.00  5  901,352.45
            8,064,920.39
การเลิกสัญญา
กรณีลูกค้าเป็นผู้ใช้สิทธิเลิกสัญญา ให้ลูกค้า(บริษัท)บอกกล่าวล่วงหน้า 
การเลิกสัญญาเป็นหนังสือให้บริษัทจัดการกองทุนล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน
กรณีบริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิเลิกสัญญา 
ให้บริษัทจัดการกองทุนบอกกล่าวเลิกสัญญาเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อสอบถาม 3. หลักเกณฑ์ในการเลือกลงทุน 
การประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้โดยไม่มีหลักประกันและความสามารถในการชำระหนี้
ตอบข้อสอบถาม บริษัทฯ เลือกลงทุนในตั๋วแลกเงิน(Bill of Exchange) ระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ 
หรือไม่น้อยกว่า 5%-6% ต่อปี
คณะกรรมการความเสี่ยงได้พิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่ไปลงทุนเป็นบริษัทที่จดทะเ
บียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 บริษัท คือ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม และ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค บริษัทจำกัด 1
บริษัท คือกรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด
บริษัทฯได้พิจารณาผลตอบแทนและการลงทุนในตราสารหนี้อย่างรอบคอบ
พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตล
าดหลักทรัพย์เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
โดยบริษัทฯ ลงทุนในตั๋วแลกเงิน(Bill Of Exchange) ในบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
โดยบริษัทฯมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกลงทุน การลงทุนของบริษัทฯ จะต้องลงทุนในรูปแบบยืดหยุ่น
โดยให้เน้นการลงทุนในตราสารหนี้
พร้อมทั้งอำนาจอนุมัติอำนาจดำเนินการเรื่องการลงทุนระยะสั้นโดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร
ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารงานบริษัทปกติอยู่แล้ว มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้คาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า BBB
และหรือมีอันความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่า BBB
ที่มีหลักประกันและหรือมีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่า
บริษัทที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าวมีแหล่งเงินทุนในการคืนที่ชัดเจน เช่น
ผู้ออกตราสารหนี้อยู่ในระหว่างเพิ่มทุน เป็นต้น
ซึ่งเมื่อพิจารณาความเสี่ยงแล้วมีความเสี่ยงน้อยในการชำระหนี้คืนและมีเอกสารประกอบการวิเคราะห์ฐานะการดำ
เนินงานและทางการเงินจากสถาบันที่น่าเชื่อถือรับรองรวมทั้งตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดห
ลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ
โดยการลงทุนแต่ละครั้งทางบริษัทฯได้ศึกษารายงานการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลบริษัทผู้ออกตราสารหนี้รวมถึงฐ
านะทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกัน(ถ้ามี)
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับให้เหมาะสม ก่อนการอนุมัติการลงทุน
ซึ่งสามารถที่จะชำระคืนให้ AQ ได้ การลงทุนในตราสารหนี้ทั้ง 3 บริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
10/2560 วันที่ 11 กรกฏาคม 2560
และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีฐานะการเงินที่ดี และมั่นคง
ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกัน(ถ้ามี)ภายในวงเงินไม่เกินคราวละ 500 ล้านบาท
และให้สามารถต่อตั๋วเงินในบริษัทที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษัทผู้ออกตั๋ว BE มีรายละเอียดดังนี้
บริษัท  จำนวนเงิน  ประเภทของหลักทรัพย์  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุน
   (ล้านบาท)  ที่ลงทุน  
        
บมจ.วินเทจ วิศวกรรม (VTE)  700.00  ตราสารหนี้ระยะสั้น  1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
      2.อนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 191.60 ล้านหุ้น
      3.ประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างโครงการโรง
      ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF)  400.00  ตราสารหนี้ระยะสั้น  1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
      2.อนุมัติเพิ่มทุนจำนวน 311.90 ล้านหุ้น
      3.ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
      จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษ
      ปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง
บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด  500.00  ตราสารหนี้ระยะสั้น  1.พัฒนาและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
โดยมี
      โครงการ The Portrait ตั้งอยู่ พระราม 4
      สุขุมวิท 38 ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมหรู ได้วิวแม่น้ำ
      และความเป็นส่วนตัว ดูผลการดำเนินงานในปี
      2559 มีกำไร 186.10 ล้านบาท และมูลค่า
      โครงการจำนวน 2,500 ล้านบาท โดยเริ่มโอน
      ในต้นปี 2561
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ 
จำกัด(มหาชน)  200.79  ตราสารหนี้ระยะสั้น  1.ผลิตส่งออกเส้นด้ายและยางยืดเพื่อจำหน่าย
      ทั้งในและต่างประเทศ จากผลประกอบการในปี 2559
      บริษัทมีรายได้รวม 105.55 ล้านบาท
        

ข้อสอบถาม 4. สาระสำคัญของตราสารหนี้ที่บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนโดยสังเขป เช่นวันที่เริ่มลงทุน 
ระยะเวลาลงทุน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เงื่อนไขกรณีผู้กู้ผิดสัญญาชำระหนี้
เป็นต้น พร้อมนี้ขอให้อธิบายรายละเอียดของผู้ออกตราสารหนี้แยกรายบริษัท โดยสังเขป เช่น ชื่อบริษัท
วันที่จัดตั้ง ประเภทธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการ และ ผู้ถือหุ้น(Ultimate
Shareholder)พร้อมระบุความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2557-ปัจจุบัน) เป็นต้น
ตอบข้อสอบถาม4.
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่จัดตั้ง วันที่ 8 สิงหาคม 2551
ตั๋วแลกเงิน จำนวน 700 ล้านบาท รายละเอียด ตามตอบข้อสอบถาม 2
 เงื่อนไขการชำระเงิน รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ผลตอบแทน 5.5 % ต่อปี
เงื่อนไขผิดนัดชำระ ฟ้องร้องตามตั๋วแลกเงิน

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)
สรุปฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ 3ปี    
      (ล้านบาท)  
  2557  2558  2559  2560(9 เดือน)
สินทรัพย์รวม  775.83  1,822.79  3,633.71  4,101.77
หนี้สินรวม  330.73  515.60  2,084.65  2,648.82
ส่วนของผุ้ถือหุ้น  445.11  1,307.24  1,549.62  1,453.85
รายได้รวม  495.74  479.11  1,670.53  687.40
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  (358.93)  (106.14)  49.78  (119.97)
                   ปัจจุบัน
ลำดับ  รายชื่อกรรมการ
1  นายโสรัช โรจนเบญจกุล
2  นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุรัศมิ์
3  นายนิพนธ์ อรุณพูลศิล
4  นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์
5  นายไซ กง ฟุง
6  นางสาวหทัยชนก วชิรพงศ์
7  นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย
8  นายไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล
9  นายออง ทีฮา
  รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ณ.วันที่ 8 กันยายน 2560    
ลำดับ  ชื่อ  จำนวนหุ้น   %
1  PLANET ENERGY HOLDINGS PTE.LTD.  85,637,713  9.68
2  นายชนน วังตาล  47,959,700  5.42
3  นายโสรัช โรจนเบญจกุล  46,639,458  5.27
4  นายวิชัย วชิรพงศ์  35,776,900  4.04
5  นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์  33,870,000  3.83
6  นายณรุจ วิวรรธนไกร  20,022,400  2.26
7  นายสมชาย สิริสถาวร  17,486,110  1.98
8  น.ส.ทิตานัน หรุ่นเริงใจ  17,403,000  1.97
9  นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ  15,180,900  1.72
10  นางเกษมศรี วรรณโรจน์  14,828,522  1.68


บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
วันที่จัดตั้ง วันที่ 18 ตุลาคม 2555
ตั๋วแลกเงิน 400 ล้านบาท รายละเอียด ตามตอบข้อสอบถาม 2
เงื่อนไขการชำระเงิน รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ผลตอบแทน 5 % ต่อปี
เงื่อนไขผิดนัดชำระ ฟ้องร้องตามตั๋วแลกเงิน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)      
สรุปฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ 3ปี      
      (ล้านบาท)  
  2557  2558  2559  2560(9 เดือน)
สินทรัพย์รวม  1,238.67  1,506.20  2,357.28  2,890.03
หนี้สินรวม  839.55  1,052.54  1,698.19  2,118.92
ส่วนของผุ้ถือหุ้น  399.12  456.14  656.71  773.26
รายได้รวม  1,235.32  1,358.30  1,427.74  1,082.62
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  69.88  75.43  62.44  41.52
                  

ปัจจุบัน
ลำดับ  รายชื่อกรรมการ
1  พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
2  นายชาลี สุขสวัสดิ์
3  นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
4  นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
5  น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
6  นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
7  นายมนตรี โสคติยานุรักษ์
8  นายทรงกลด จารุสมบัติ
9  นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง

  รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ณ.วันที่ 11 ตุลาคม 2560    
ลำดับ  ชื่อ  จำนวนหุ้น  %
1  น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์  119,986,200  15.39
2  นายชาลี สุขสวัสดิ์  119,986,200  15.39
3  นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์  119,986,200  15.39
4  นายวัลลภ สุขสวัสดิ์  47,543,800  6.10
5  นางพิกุล พานิช  25,000,000  3.21
6  นางวาสนา วิริยาทรพันธุ์  14,250,000  1.83
7  น.ส.ทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์  11,414,500  1.46
8  นายถวิล นันทธีโร  8,400,000  1.08
9  นางอัมพร นันทธีโร  8,043,000  1.03
10  นายคนึงนิจ จินดา  6,150,000  0.79

บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่จัดตั้ง วันที่ 28มีนาคม 2531
ตั๋วแลกเงิน 500 ล้านบาท รายละเอียด ตามตอบข้อสอบถาม 2
เงื่อนไขการชำระเงิน รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ผลตอบแทน 6 % ต่อปี
เงื่อนไขผิดนัดชำระ ฟ้องร้องตามตั๋วแลกเงิน

บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด  
สรุปฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ 3 ปี    
      (ล้านบาท)
  2557  2558  2559
สินทรัพย์รวม  182.92  559.73  770.61
หนี้สินรวม  122.79  497.18  521.97
ส่วนของผุ้ถือหุ้น  60.12  62.55  248.64
รายได้รวม  0.38  4.87  0.17
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  (11.29)  2.43  186.09

                    ปัจจุบัน
ลำดับ  รายชื่อกรรมการ
1  นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
2  นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ

  รายชื่อผู้ถือหุ้น
 ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560      
ลำดับ  ชื่อ  จำนวนหุ้น  %  
1  นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ  240,000  68.57  
2  นายสุวิศิษฎ์ เลาหพงศ์ชนะ  52,500  15.00  
3  นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ  52,500  15.00  
4  นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ  5,000  1.43  
  รวม  350,000  100.00  

ข้อสอบถาม 
5.การอนุมัติให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งรวม 200.79
ล้านบาท เป็นไปตามอำนาจดำเนินการหรือไม่ อย่างไร พร้อมระบุรายชื่อบริษัทดังกล่าวด้วย
ตอบข้อสอบถาม 5. บริษัท อควาเรียส เอสเตท จำกัดเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เอคิว เอสเตท บริษัท 
อควาเรียสเอสเตท เป็นบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีโครงการคอนโดมิเนียม ชื่อโครงการ เอสเตท
ถนนรัตนาธิเบศร์ และได้ชะลอการลงทุน เมื่อมีการเพิ่มทุนในบมจ.เอคิว เอสเตท
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งลงทุนในโครงการของอควาเรียส เอสเตท จึงได้ขอกู้เงินจากบมจ.เอคิว เอสเตท จำนวน
200 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการที่ชะลอ
แต่เนื่องจากโครงการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับผลการสำรวจตลาดจำเป็นต้องมีการวางแ
ผนเพิ่มเติม ทำให้ยังไม่สามารถเริ่มการก่อสร้างได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ
ฝ่ายการจัดการซึ่งได้รับอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้สามารถบริหารสภาพคล่องให้อยู่ในวงเงินจำนวน 500
ล้านบาท คณะกรรมการบริหารจึงมีมติให้ลงทุนในตราสารหนี้กับบริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน) จำนวน
200.79 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย5%-5.5% ต่อปี

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ส่งออกเส้นด้ายและยางยืด
วันที่จัดตั้ง วันที่ 20 พฤษภาคม 2536
ตั๋วแลกเงิน 200.79 ล้านบาทรายละเอียด ตามตอบข้อสอบถาม 2
เงื่อนไขการชำระเงิน รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ผลตอบแทน 5 % ต่อปี และ 5.5% ต่อปี
เงื่อนไขผิดนัดชำระ ฟ้องร้องตามตั๋วแลกเงิน

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน)    
สรุปฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ    
      (ล้านบาท)
  2557  2558  2559
สินทรัพย์รวม  372.22  376.46  387.74
หนี้สินรวม  328.32  291.29  274.69
ส่วนของผุ้ถือหุ้น  43.90  85.17  113.05
รายได้รวม  895.58  878.21  803.11
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  81.10  41.27  27.87

ปัจจุบัน
ลำดับ  รายชื่อกรรมการ
1  นายจำนงค์ พุทธิมา
2  นายอภิรักษณ์ จูตระกูล
3  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
4  นางฐิติยา บัวทรัพย์
5  นายสุพจน์ นิตินักปราชญ์

  รายชื่อผู้ถือหุ้น 1 กันยายน 2560    
ลำดับ  ชื่อ  จำนวนหุ้น   %
1  บริษัท ท่าจีน จำกัด  38,928,740  51.17
2  Indosuez Singapore Nominee PTE Ltd  8,646,790  11.37
3  นายอภิรักษ์ จูตระกูล  5,604,026  7.37
4  นส. กานต์ชนิต์ชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  4,000,000  5.26
5  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)  2,665,628  3.50
6  นส.ปิยฉัตร บุรินทร์วัฒนา  2,289,123  3.01
7  Credit Agricole Corporate and Investment Bank,Paris  1,909,837  2.51
8  นายเกียรติ กลิ่นจันทร์  1,674,994  2.20
9  นายจำนงค์ เปียงใจ  1,434,595  1.89
10  P.T.Bank Negara Indonesia(Persero),tbk  1,344,141  1.77

หมายเหตุ
บริษัท ท่าจีน จำกัด
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1.  นายไววิทย์ ไชยมงคล
2.  นางสาวปิยฉัตร บุรินทร์วัฒนา
3.  นางสาวธันยนันท์ เที่ยงพิมลไท
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท
(ผู้ถือหุ้น) 26 ธันวาคม 2560
1.  นางสาวปิยฉัตร บุรินทร์วัฒนา จำนวน 1 หุ้น
2.  นางสาวธันยนันท์ เที่ยงพิมลไท จำนวน 1 หุ้น
3.  นางนนทิตา พรหมสอน จำนวน 2,999,998 หุ้น
รายละเอียดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด
เป็นกองทุนส่วนบุคคลของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด
สรุปฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ  
      (ล้านบาท)
  2557  2558  2559
สินทรัพย์รวม  61.24  98.71  109.19
หนี้สินรวม  11.18  11.82  10.36
ส่วนของผุ้ถือหุ้น  50.06  86.89  98.83
รายได้รวม  57.64  110.20  105.55
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  14.45  36.69  11.94
             
            ปัจจุบัน
ลำดับ  รายชื่อกรรมการ
1  นายสุพรรณ เศษธะพานิช
2  นายสมพร ศศิโรจน์
3  นายจิรายุ เชื่อแย้ม
4  นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย์
5  นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
6  นางพรรณี สถาวโรดม
7  นายประเวศ สุทธิรัตน์
8  นายเพิ่มพล ประเสริฐล้ำ
9  นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช


  รายชื่อผู้ถือหุ้น     
ลำดับ  ชื่อ  จำนวนหุ้น   %
1  บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)  22,800,000  100
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายสุทัศน์ จันก่ิงทอง / นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน )
                  กรรมการ / กรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้