รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ธ.ค. 2560 14:12:00
หัวข้อข่าว
การที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
EARTH
แหล่งข่าว
EARTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                     :
การที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาวชุติมา ปัญจโภคากิจ )
                  ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้