รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ธ.ค. 2560 17:19:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 28 ธ.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 407,728,972
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 4.68 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 2.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 20 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 241,117,818
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 166,611,154

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 407,728,972
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 241,117,818
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 166,611,154
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 482,235,636.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 843,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าธรรมเนียมผู้จัดการจัดจำหน่าย = 600,000.00 บาท
ค่าจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ = 242,000.00 บาท
ค่าอื่นๆ = 1,000.00 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 481,392,636.00
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ 
บริษัทจะนำไปดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งถัดๆ ไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายกัมพล  ติยะรัตน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายอนุกูล อุบลนุช
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้