รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ธ.ค. 2560 12:33:00
หัวข้อข่าว
ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ของ รฟท.
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2017/0667

            28 ธันวาคม 2560

เรื่อง   ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้าง
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า 
บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง ในโครงการที่ 1 และกิจการร่วมค้า เอสทีทีพี ในโครงการที่ 2
ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และ บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อโครงการ :          โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน สัญญาที่ 2
(ช่วงหนองปลาไหล - หัวหิน)
(สัญญาลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560)
ผู้ว่าจ้าง :         การรถไฟแห่งประเทศไทย
มูลค่าโครงการ :         7,520,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลักษณะงานก่อสร้าง :     ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ขนาด 1.0 ม. เพิ่ม 1 ทาง ระยะทางรวม 76 กิโลเมตร,
อาคารสถานี, สะพานรถไฟ, สะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ, ถนนกลับรถรูป
ตัวยู, ถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟ
ระยะเวลาการก่อสร้าง :   36 เดือน

2.ชื่อโครงการ :          โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร สัญญาที่ 2
(ช่วงบางสะพานน้อย - ชุมพร)
(สัญญาลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560)  
ผู้ว่าจ้าง :   การรถไฟแห่งประเทศไทย
?
มูลค่าโครงการ :   5,992,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                     (สัดส่วนของ บมจ.ซิโน-ไทยฯ 51%)
ลักษณะงานก่อสร้าง :     ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ขนาด 1.0 ม. เพิ่ม 1 ทาง ระยะทางรวม 80 
กิโลเมตร,ย่านกองเก็บ และขนถ่ายตู้สินค้า, อาคารสถานี, สะพานรถไฟ, สะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ, ถนนกลับรถ,
รูปตัวยู, ถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟ
ระยะเวลาการก่อสร้าง :   36 เดือน

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป
        

              ขอแสดงความนับถือ


            (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
                      เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1992 , 1550
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้