รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ธ.ค. 2560 20:42:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 27 ธ.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 100,000,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 3.8996876 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 1.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 96,515,312
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 3,484,688

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 100,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 96,515,312
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 3,484,688
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 96,515,312.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 7,542,512.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและกฏหมาย
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 88,972,800.00
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสลิบ สูงสว่าง
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายดนัย อมรพัชระ
กรรมการผู้จัดการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้