รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ธ.ค. 2560 18:40:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 26 ธ.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 33,973,575
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 8.5438 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 8.20
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 33,973,575
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

ประชาชนทั่วไป                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 89,305,500
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 8.20
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 15 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 89,305,500
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 9,995,041
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 9,995,041
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 8.20
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 25 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 9,995,041
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 133,274,116
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 133,274,116
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 1,092,847,751.20
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 78,000,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : - ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเพิ่มทุน
- ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 1,014,847,751.20
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้