รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ธ.ค. 2560 18:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนฯ เรื่อง การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือน ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท.PIF 0392/2560        
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
      
เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน เรื่อง 
การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนธันวาคม 2560
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่าเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) (กองทุน)
ได้มีมติให้กองทุนเข้าทำสัญญากู้ยืมภายใต้วงเงินจำนวน 2,500 ล้านบาท กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)
(ธนาคารฯ) เพื่อนำเงินที่กู้ยืมในครั้งนี้จำนวนประมาณ 2,450 ล้านบาท
และเงินสดบางส่วนจากสภาพคล่องส่วนเกินจากการกันสำรองเงินทุนจากรายได้สุทธิก่อนจ่ายปันผลจำนวนประมาณ 141
ล้านบาทไปชำระคืนหนี้เงินกู้เดิมทั้งจำนวนที่กองทุนมีต่อธนาคารฯ (refinance)
ตามสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ (amended and
restated) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 โดยหนี้เดิมดังกล่าวจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นทั้งหมดประมาณ 2,591
 ล้านบาทในวันที่
31 ธันวาคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
          
                (นางชวินดา หาญรัตนกูล)
         กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
โทร. 02-686-6100 ต่อ 6145, 6147
  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้