รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ธ.ค. 2560 08:33:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SSTRT เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์
SSTRT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์                     : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย 
(SSTRT)
ชื่อย่อ                        : SSTRT
หมวดอุตสาหกรรม                   : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 26 ธ.ค. 2560
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 82,000,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 7.7007
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารคลังเอกสาร 5 อาคาร 
ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้จัดการกองทรัสต์                  : บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ทรัสตี                       : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
หมายเหตุ                      :
1. ตามหลักเกณฑ์ราคาสูงสุด-ต่ำสุด (Ceiling and Floor Prices) สำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ราคาเสนอซื้อเสนอขายต่ำสุดเท่ากับ 0.01 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3
เท่าของราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (ราคา IPO) แต่เนื่องจากหน่วยทรัสต์ของ SSTRT
มาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ (SSTSS) ในอัตรา 1 SSTSS : 1 SSTRT
พร้อมกับจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุนจำนวนรวม 2.68
บาทต่อหน่วยลงทุนโดยไม่มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงกำหนดให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหน่วยลงทุน SSTSS หักด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนทุน
เป็นราคาอ้างอิงแทนราคา IPO ในการคำนวณ Ceiling and Floor สำหรับ SSTRT
2. ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ SSTRT จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________