รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2560 17:29:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                     :
ที่ตล. 051/2560              
            วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 เรื่อง ตอบข้อสอบถามของตลาดหลักทรัพย์และชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง เมล์จากตลาดหลักทรัพย์วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่องสอบถามข้อมูลงบการเงินไตรมาส 3/2560

 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้มีเมล์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินไตรมาส3/2560 
และให้บริษัทฯชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
ข้อสอบถาม 1. วัตถุประสงค์ของการลงทุนในตราสารหนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน 
กรณีเป็นเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนั้นการนำเงินดังกล่าวมาลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินหรือไม่
อย่างไร ผลกระทบต่อแผนการใช้เงินเพิ่มทุนตามแผนธุรกิจของบริษัท
ตอบข้อสอบถาม1. เงินเพิ่มทุนที่เหลือจากการชำระหนี้ให้ธนาคารกรุงไทย 
บริษัทฯจัดทำแผนงานในการลงทุนแต่ละโครงการโดยแต่ละโครงการมีช่วงเวลาในการใช้เงินลงทุนที่ต่างกัน
และจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้กับธนาคารกรุงไทยเพิ่มหรือไม่จะขึ้นอยู่กับการขายที่ดินหลักประกันซึ่งเป็นก
รรมสิทธิ์ของบริษัทโกลเด้นฯ ว่าเพียงพอกับการชำระหนี้ตามคำพิพากษาคดีอาญาฯ หรือไม่
ซึ่งในช่วงที่ยังไม่ได้ใช้เงินเพิ่มทุนตามแผน บริษัทฯ
จึงต้องพิจารณาการลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม
โดยสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินและลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทั่วไป
ข้อสอบถาม 2. ปัจจุบันบริษัทฯได้รับคืนเงินจากการลงทุนแล้วหรือไม่ อย่างไร กรณีที่ยังไม่ได้รับเงินคืน 
ของให้อธิบายแนวทางในการติดตามเพื่อให้ได้รับเงินคืน
ตอบข้อสอบถาม 2. บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาในตั๋วแลกเงิน(Bill of Exchange) 
เนื่องจากในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินส่งผลให้บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องอยู่
ดังนั้น บริษัทฯจึงได้พิจารณาในการขยายระยะเวลาออกไปโดยการขยายระยะเวลาในแต่ละครั้งอยู่ในช่วงระยะเวลา
15 - 30 วัน เพื่อให้บริษัทฯสามารถไถ่ถอนนำเงินมาใช้ชำระหนี้หรือลงทุนในโครงการได้ทันระยะเวลา
โดยยังคงได้รับผลตอบแทนในการลงทุนมากกว่าการลงทุนประเภทอื่น บริษัทฯจึงขยายระยะเวลาให้เป็นช่วง ๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่บริษัทฯจะใช้เงิน การรับเงินบริษัทฯได้รับดอกเบี้ย ณ วันที่ต่อตั๋วทุกครั้ง
อย่างไรก็ตามหากในช่วงระยะเวลาใด ทางบริษัทเห็นว่า กรณีบริษัทฯมีความต้องการใช้เงิน
บริษัทฯจะไม่ต่ออายุตั๋วแลกเงิน(Bill of Exchange)หรือไม่ขยายระยะเวลาการรับชำระอีก
ข้อสอบถาม 3. หลักเกณฑ์ในการเลือกลงทุน 
การประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้โดยไม่มีหลักประกันและความสามารถในการชำระหนี้
ตอบข้อสอบถาม บริษัทฯ เลือกลงทุนในตั๋วแลกเงิน(Bill of Exchange) ระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ 
หรือไม่น้อยกว่า 5%-6% ต่อปี
การพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่ไปลงทุนเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2 บริษัท คือ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม และ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค บริษัทจำกัด 1 บริษัท คือบริษัท
กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด บริษัทฯ ได้พิจารณาผลตอบแทนและการลงทุนในตราสารหนี้อย่างรอบคอบ
พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตล
าดหลักทรัพย์เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
โดยบริษัทฯ ลงทุนในตั๋วแลกเงิน(Bill Of Exchange) ในบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
โดยบริษัทฯมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกลงทุน การลงทุนของบริษัทฯ จะต้องลงทุนในรูปแบบยืดหยุ่น
โดยให้เน้นการลงทุนในตราสารหนี้
พร้อมทั้งอำนาจอนุมัติอำนาจดำเนินการเรื่องการลงทุนระยะสั้นโดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร
ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารงานบริษัทปกติอยู่แล้ว มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้คาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า BBB
และหรือมีอันความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่า BBB
ที่มีหลักประกันและหรือมีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่า
บริษัทที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าวมีแหล่งเงินทุนในการคืนที่ชัดเจน เช่น
ผู้ออกตราสารหนี้อยุ่ในระหว่างเพิ่มทุน เป็นต้น
ซึ่งเมื่อพิจารณาความเสียงแล้วมีความเสี่ยงน้อยในการชำระหนี้คืนและมีเอกสารประกอบการวิเคราะห์ฐานะการดำเ
นินงานและทางการเงินจากสถาบันที่น่าเชื่อถือรองรับรวมทั้งตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหล
ักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ
โดยการลงทุนแต่ละครั้งทางบริษัทฯได้ศึกษารายงานการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลบริษัทผู้ออกตราสารหนี้รวมถึงฐ
านะทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกัน(ถ้ามี)
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับให้เหมาะสม ก่อนการอนุมัติการลงทุน
ข้อสอบถาม 4. สาระสำคัญของตราสารหนี้ที่บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนโดยสังเขป เช่นวันที่เริ่มลงทุน 
ระยะเวลาลงทุน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เงื่อนไขกรณีผู้กู้ผิดสัญญาชำระหนี้
เป็นต้น พร้อมนี้ขอให้อธิบายรายละเอียดของผู้ออกตราสารหนี้แยกรายบริษัท โดยสังเขป เช่น ชื่อบริษัท
วันที่จัดตั้ง ประเภทธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการ และ ผู้ถือหุ้น(Ultimate
Shareholder)พร้อมระบุความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2557-ปัจจุบัน) เป็นต้น
ตอบข้อสอบถาม4.
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่จัดตั้ง วันที่ 8 สิงหาคม 2551
ตั๋วแลกเงิน เลขที่ VTE17-143
วันที่ออกตั๋ว 29 กันยายน 2560 วันครบกำหนด 19 ตุลาคม 2560
จำนวน 700 ล้านบาท
เงื่อนไขการชำระเงิน  รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ผลตอบแทน 5.5%ต่อปี  
ภายหลังการครบกำหนดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 บริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส 
เป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การเลิกสัญญา
กรณีลูกค้าเป็นผู้ใช้สิทธิเลิกสัญญา ให้ลูกค้า(บริษัทฯ) 
บอกกล่าวล่วงหน้าการเลิกสัญญาเป็นหนังสือให้บริษัทจัดการกองทุนล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน
กรณีบริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิเลิกสัญญา 
ให้บริษัทจัดการกองทุนบอกกล่าวเลิกสัญญาเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด(มหาชน)
สรุปฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ 3ปี  
      (ล้านบาท)
  2557  2558  2559
สินทรัพย์รวม  775.83  1,822.79  3,633.71
หนี้สินรวม  330.73  515.60  2,084.65
ส่วนของผุ้ถือหุ้น  445.11  1,307.24  1,549.62
รายได้รวม  495.74  479.11  1,670.53
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  (358.93)  (106.14)  49.78

ลำดับ  รายชื่อกรรมการ
1  นายโสรัช โรจนเบญจกุล
2  นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุรัศมิ์
3  นายนิพนธ์ อรุณพูลศิล
4  นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์
5  นายไซ กง ฟุง
6  นางสาวหทัยชนก วชิรพงศ์
7  นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย
8  นายไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล
9  นายออง ทีฮา

  รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับ    
ลำดับ  ชื่อ  จำนวนหุ้น   %
1  PLANET ENERGY HOLDINGS PTE.LTD.  85,637,713  9.68
2  นายชนน วังตาล  47,959,700  5.42
3  นายโสรัช โรจนเบญจกุล  46,639,458  5.27
4  นายวิชัย วชิรพงศ์  35,776,900  4.04
5  นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์  33,870,000  3.83
6  นายณรุจ วิวรรธนไกร  20,022,400  2.26
7  นายสมชาย สิริสถาวร  17,486,110  1.98
8  น.ส.ทิตานัน หรุ่นเริงใจ  17,403,000  1.97
9  นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ  15,180,900  1.72
10  นางเกษมศรี วรรณโรจน์  14,828,522  1.68

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
วันที่จัดตั้ง วันที่ 18 ตุลาคม 2555
ตั๋วแลกเงิน เลขที่ ECF031/2560
วันที่ออกตั๋ว 12 ตุลาคม 2560 วันครบกำหนด 20 ตุลาคม 2560
จำนวน 400 ล้านบาท
เงื่อนไขการชำระเงิน  รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ผลตอบแทน 5%ต่อปี
ภายหลังการครบกำหนดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส 
เป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การเลิกสัญญา
กรณีลูกค้าเป็นผู้ใช้สิทธิเลิกสัญญา ให้ลูกค้า(บริษัทฯ) 
บอกกล่าวล่วงหน้าการเลิกสัญญาเป็นหนังสือให้บริษัทจัดการกองทุนล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน
กรณีบริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิเลิกสัญญา 
ให้บริษัทจัดการกองทุนบอกกล่าวเลิกสัญญาเป็นหนังสือให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน


บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)    
สรุปฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ 3ปี    
      (ล้านบาท)
  2557  2558  2559
สินทรัพย์รวม  1,238.67  1,506.20  2,357.28
หนี้สินรวม  839.55  1,052.54  1,698.19
ส่วนของผุ้ถือหุ้น  399.12  456.14  656.71
รายได้รวม  1,235.32  1,358.30  1,427.74
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  69.88  75.43  62.44

ลำดับ  รายชื่อกรรมการ
1  พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
2  นายชาลี สุขสวัสดิ์
3  นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
4  นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
5  น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
6  นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์
7  นายมนตรี โสคติยานุรักษ์
8  นายทรงกลด จารุสมบัติ
9  นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง

  รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับ    
ลำดับ  ชื่อ  จำนวนหุ้น  %
1  น.ส.ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์  119,986,200  15.39
2  นายชาลี สุขสวัสดิ์  119,986,200  15.39
3  นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์  119,986,200  15.39
4  นายวัลลภ สุขสวัสดิ์  47,543,800  6.10
5  นางพิกุล พานิช  25,000,000  3.21
6  นางวาสนา วิริยาทรพันธุ์  14,250,000  1.83
7  น.ส.ทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์  11,414,500  1.46
8  นายถวิล นันทธีโร  8,400,000  1.08
9  นางอัมพร นันทธีโร  8,043,000  1.03
10  นายคนึงนิจ จินดา  6,150,000  0.79


บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่จัดตั้ง วันที่ 28มีนาคม 2531
ตั๋วแลกเงิน เลขที่ KTL006/2017
วันที่ออกตั๋ว 25 ตุลาคม 2560 วันครบกำหนด 27 ธันวาคม 2560
จำนวน 500 ล้านบาท
เงื่อนไขการชำระเงิน  รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ผลตอบแทน 6%ต่อปี

บริษัท กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จำกัด  
สรุปฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ 3 ปี    
      (ล้านบาท)
  2557  2558  2559
สินทรัพย์รวม  182.92  559.73  770.61
หนี้สินรวม  122.79  497.18  521.97
ส่วนของผุ้ถือหุ้น  60.12  62.55  248.64
รายได้รวม  0.38  4.87  0.17
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  (11.29)  2.43  186.09

ลำดับ  รายชื่อกรรมการ
1  นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
2  นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ

  รายชื่อผู้ถือหุ้น     
ลำดับ  ชื่อ  จำนวนหุ้น  %
1  นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ  240,000  68.57
2  นายสุวิศิษฎ์ เลาหพงศ์ชนะ  52,500  15.00
3  นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ  52,500  15.00
4  นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ  5,000  1.43
  รวม  350,000  100.00

ข้อสอบถาม 
5.การอนุมัติให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งรวม 200.79
ล้านบาท เป็นไปตามอำนาจดำเนินการหรือไม่ อย่างไร พร้อมระบุรายชื่อบริษัทดังกล่าวด้วย
ตอบข้อสอบถาม 5. บริษัท อควาเรียส เอสเตท จำกัดเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เอคิว เอสเตท บริษัท 
อควเรียสเอสเตท เป็นบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีโครงการคอนโดมิเนียม และได้ชะลอการลงทุน
เมื่อมีการเพิ่มทุนในบมจ.เอคิว เอสเตท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งลงทุนในโครงการของอควาเรียส เอสเตท
จึงได้ขอกู้เงินจากบมจ.เอคิว เอสเตท จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการที่ชะลอ
แต่เนื่องจากโครงการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับผลการสำรวจตลาดจำเป็นต้องมีการวางแ
ผนเพิ่มเติม ทำให้ยังไม่สามารถเริ่มการก่อสร้างได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ
ฝ่ายการจัดการซึ่งได้รับอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้สามารถบริหารสภาพคล่องให้อยู่ในวงเงินจำนวน 500
ล้านบาท คณะกรรมการบริหารจึงมีมติให้ลงทุนในตราสารหนี้กับบริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน) จำนวน
200.79 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย5%-5.5% ต่อปี
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ส่งออกเส้นด้ายและยางยืด
วันที่จัดตั้ง วันที่ 20 พฤษภาคม 2536
ตั๋วแลกเงิน เลขที่ TFX2017/05-06
วันที่ออกตั๋ว 30 พฤศจิกายน 2560 วันครบกำหนด 18 ธันวาคม 2560
(ภายหลังจากวันที่ตั๋วครบกำหนดได้ต่อตั๋วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จำนวน 100.40 ล้านบาท และ 100.39 ล้านบาท
เงื่อนไขการชำระเงิน  รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ผลตอบแทน 5%ต่อปี และ 5.5%
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน)    
สรุปฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ    
      (ล้านบาท)
  2557  2558  2559
สินทรัพย์รวม  372.22  376.46  387.74
หนี้สินรวม  328.32  291.29  274.69
ส่วนของผุ้ถือหุ้น  43.90  85.17  113.05
รายได้รวม  895.58  878.21  803.11
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  81.10  41.27  27.87
ลำดับ  รายชื่อกรรมการ
1  นายจำนงค์ พุทธิมา
2  นายอภิรักษณ์ จูตระกูล
3  นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
4  นางฐิติยา บัวทรัพย์
5  นายสุพจน์ นิตินักปราชญ์

  รายชื่อผู้ถือหุ้น     
ลำดับ  ชื่อ  จำนวนหุ้น   %
1  บริษัท ท่าจีน จำกัด  38,928,740  51.17
2  Indosuez Singapore Nominee PTE Ltd  8,646,790  11.37
3  นายอภิรักษ์ จูตระกูล  5,604,026  7.37
4  นส. กานต์ชนิต์ชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  4,000,000  5.26
5  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)  2,665,628  3.50
6  นส.ปิยฉัตร บุรินทร์วัฒนา  2,289,123  3.01
7  Credit Agricole Corpotate and Investment Bank,Paris  1,909,837  2.51
8  นายเกียรติ กลิ่นจันทร์  1,674,994  2.20
9  นายจำนงค์ เปียงใจ  1,434,595  1.89
10  P.T.Bank Negara Indonesia(Persero),tbk  1,344,141  1.77

รายละเอียดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด
เป็นกองทุนส่วนบุคคลของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด
สรุปฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ  
      (ล้านบาท)
  2557  2558  2559
สินทรัพย์รวม  61.24  98.71  109.19
หนี้สินรวม  11.18  11.82  10.36
ส่วนของผุ้ถือหุ้น  50.06  86.89  98.83
รายได้รวม  57.64  110.20  105.55
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  14.45  36.69  11.94
ลำดับ  รายชื่อกรรมการ
1  นายสุพรรณ เศษธะพานิช
2  นายสมพร ศศิโรจน์
3  นายจิรายุ เชื่อแย้ม
4  นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย์
5  นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
6  นางพรรณี สถาวโรดม
7  นายประเวศ สุทธิรัตน์
8  นายเพิ่มพล ประเสริฐล้ำ
9  นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช

  รายชื่อผู้ถือหุ้น     
ลำดับ  ชื่อ  จำนวนหุ้น   %
1  บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)  22,800,000  100


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไปขอแสดงความนับถือ


 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง )         (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
     กรรมการ               กรรมการ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายสุทัศน์ จันก่ิงทอง / นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน )
                  กรรมการ / กรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้